Hållbart jordbruk

På Uddby gård strävar vi mot en hållbar utveckling vilket innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av förorening. Gårdens drift är ekologisk och vår djurhållning och växtodling är KRAV-certifierad. Vi är självförsörjande på grovfoder till alla våra djur, och vi lägger om till hållbart bete. Med roterande betesdrift kan vi styra var och när djuren betar olika områden. Örtrika marker vill vi gärna spara på så att de får blomma och fröa av sig innan djuren kommer dit och betar ner gräs och örter. Ett ojämnt betestryck gynnar mångfalden, snarare än ett hårt, långvarigt och intensivt bete i samma hagar. Genom att ha mer mark i rotation har vi möjlighet att vid enstaka tillfällen utelämna bete på örtrika delar – vilket även minskar parasittrycket. Vi har påbörjat arbetet med att restaurera betesmarkerna genom naturvårdsgallring, och öppnar upp för mer solljus, frigör betesmark och skapar utrymme för naturreservatets ekar att leva vidare.

Till hjälp i vårt fältarbete har vi två eldrivna fyrhjulingar och följer utvecklingen av den nya generationens biogastraktorer som ger cirka 40 procent lägre klimatpåverkan än ren dieseldrift. Med biogas från gödsel blir nyttan upp till 60 procent. Alla som arbetar i gårdens verksamheter ska tydligt visa hänsyn till natur och miljö. All vår miljöpåverkan ska minskas till den nivå som är miljömässigt och tekniskt möjlig, och ekonomiskt rimlig. Successivt byter vi ut gårdens kvicksilvergaslampor till LED lampor som förbrukar bråkdelen av energi. Vi hoppas också att i samarbete med Tyresö kommun ISO-certifiera verksamheten enligt 14001, och anlägga solcellspaneler på ekonomibyggnadernas tak för att bli självförsörjande på el. Har du frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta oss. Följ med på vår resa mot ett hållbart jordbruk!

Du vet väl att Uddby gård är en KRAV-gård?

Uddby gård är KRAV-certifierad, Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Men varför är det så bra?

Du slipper lager av gifter och kemiska bekämpningsmedel på dina varor. Samtidigt förhindrar du att fler kemikalier läcker ut i kretsloppet.

Ekologiska grönsaker har lägre halter av det skadliga nitratet och fler vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen än de konventionella produkterna.

Att välja ekologiskt är det enda effektiva sättet att helt undvika genmodifierad mat. KRAV tillåter inte någon typ av GMO i produktionen.

Enligt KRAV:s regler får djuren gå utomhus, utöva sitt naturliga beteende och beta naturligt - inga trånga djurfabriker, där djuren aldrig får se dagsljuset.

Ekologisk mat innehåller ingen antibiotika, hormoner, antiparasiter - inga syntetiska ämnen som kan vara cancerogena, hormonstörande och allergiframkallande.

Ekologiska frukter och grönsaker har lägre vattenhalt, och är saftigare och har mer smak. Djur som betar och mår bra ger ett smakrikt kött.

Ekologiska odlingar bidrar till en mångfald av växt- och djurliv. Ekobonden gödslar marken med djurspillning och förmultnade växtdelar, något som gör jorden bördig.

Hälsosammare arbetsvillkor! Alltför intensiva odlingstekniker kan allvarligt skada jordbruksarbetarnas hälsa. Att välja ekologiskt är alltså ett sätt att visa att man bryr sig om sina medmänniskor.

Odlingslandskapet är mer varierat på en ekologisk gård och blir en trevligare upplevelse med alla sina blommor, insekter, smådjur och fritt betande djur.