Igår, idag och imorgon

Lantbruket på Uddby omfattar kring 50 hektar och gårdens beteshagar återfinns till stora delar i Alby naturreservat, granne med Tyresta Nationalpark. I mars 2016 övertog vi arrendet och driften av gården, och tar nya kliv in i framtiden. Verksamheterna vid gården ska stimulera besökare vad gäller naturvårds- och kretsloppstänkande, och utgöra en resurs ur utbildningssynpunkt. Vi vill föda upp svenska lantraser som mår bra, och har det bra. Vårt jordbruk ska vara hållbart, från jord till bord, och med vår roterande betesdrift värnar och vårdar vi markerna i naturreservatet. Med våra pedagogiska verksamheter skapar vi förutsättningar för välmående, bättre kroppskännedom, självförståelse och ökat självförtroende. Välkommen till landet i stan!

Sedan mars 2016 arrenderas gården av David Neveling med familj. Verksamheterna drivs av Uddby Gård Förvaltning AB och Rödkullans Förskolor AB.

Adress och telefon

Postadress
Uddby Gård Förvaltning AB
Uddby gård, 135 60 Tyresö
Leveransadress
Uddby gård, Prästgårdsvägen,
135 60 Tyresö
E-post
info@uddbygard.org

Rödkullans Förskolor AB
Rektor David Neveling, 070–408 9001
E-post rektor@rodkullans.se
Enhet Rödkullan
070-222 2438, 070-222 1303
Enhet Slottsparken
070-367 4001, 070-273 5234

Djurskolan/Ponnyridskolan
Alice Magnusson, ridlärare
Pauline Giden Löfberg, ridlärare
E-post djurskolan@uddbygard.org

Lantbruk
Ulf Byqvist, djurskötare

Arrendator
David Neveling, 070-408 9001
E-post david.neveling@uddbygard.org

Alby friluftsområde som avsattes som naturreservat av sociala skäl 1975 ligger som en grön lunga mellan radhus- och villaområdena Fårdala och Krusboda i väster, och villaområdena Tyresö Strand och Brevik med Tyresö slott i öster. Här ligger två av Tyresös få återstående gårdar, Uddby och det gamla prästbostället Alby, i ett till stora delar orört kulturlandskap.

Det öppna landskapet med åkrar och betesmarker utgörs av en smal dalgång som sträcker sig norrut från Albysjöns norra strand. Kring Uddby finns flera äldre beteshagar i den svagt kuperade terrängen mellan åkermarken och den omgivande skogen.

Vid både Alby och Uddby ligger gravfält av vikingatida karaktär i nära anslutning till gårdarna som vittnar om deras förhistoriska ursprung. Det trettio anläggningar stora gravfältet vid Uddby som ligger alldeles intill ladugårdsbacken har mycket tydliga och välbevarade gravar av de vanligaste typerna — högar och runda stensättningar. Av samma karaktär är de två gravfälten vid Alby som består av 20 respektive 12 gravar.

På bergshöjderna kring dalgången finns dock fem mindre rösen och röseliknande stensättningar — typiska gravar för bronsåldern — som tyder på att dalgången var bebodd redan 1000 år före gårdarnas tillkomst. Dessa människor övergav troligen platsen redan under bronsåldern, möjligen i samband med den klimatförsämring som inträffade i slutet av samma tidsperiod.

När Alby och Uddby första gången omnämns i de skriftliga källorna 1409 ingår de i tyresögodset. Uddby var vid denna tid en liten by om två gårdar. 1635 donerade Gabriel Oxenstierna på Tyresö Alby till den nybildade församlingen som prästgård. Drygt 300 år senare eller 1938 flyttade prästen till en nybyggd tjänstebostad vid Tyresövägen, strax väster om kyrkan. Därefter fungerade Alby som en vanlig bondgård fram till att kommunen köpte egendomen 1960 och lade ned jordbruket sju år senare.

Uddby är det enda återstående lantbruket i Tyresö och samtidigt en av de gårdar i kommunen som bäst bibehållit en äldre karaktär. Lantbruket vid gården bedrivs främst i pedagogiskt syfte, men även för att hålla landskapet öppet och levande i naturreservatet. Även ridhästar ingår i den annars traditionella djurbesättningen med svenska lantraser, och sedan 2022 bedrivs ridskoleverksamhet på gården för barn och unga.

Uddbys gårdsbyggnader ligger grupperade kring den gamla byvägen mellan Tyresövägen och Alby. Den faluröda manbyggnaden som är en större variant av den traditionella enkelstugan uppfördes omkring 1850. Sin nuvarande karaktär med locklistpanelade fasader och lövsågade fönsteromfattningar fick huset troligen i slutet av 1800-talet. Ytterliggare ett boningshus hör till gården. Det är en välbevarad parstuga som byggdes 1865. Mycket finns kvar av den gamla fasta inredningen såsom t ex äldre plankdörrar och s k tegelkakelugnar. Gårdens ekonomibyggnader består dels av två uthuslängor, med bl a ladugård, stall och magasin, som ligger ålderdomligt på var sida om bygatan, dels av en loge från 1924. Båda uthuslängorna tillkom under senare hälften av 1800-talet, den ena har ersatts av en nyuppförd länga. (Stockholms Länsmuseum)

Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss också mer motståndskraftiga mot stress. Det kan man se på att pulsen, blodtrycket och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. Tillsammans med djur känner vi oss lugnare, tryggare och det finns också studier som visar hur djur skapar glädje och förbättrar vårt humör.

När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Det kan i sin tur få fler positiva följder; att vi lättare söker kontakt med andra personer, vi blir nyfiknare, minns bättre och lär oss lättare.

Det speciella med relationen mellan människa och djur är att den bygger på en helt ordlös relation och samspel. Djuren uppfattas också som väldigt ärliga i sina reaktioner. När människor lever med ett sällskapsdjur blir relationen nära, intim och omvårdnande och sträcker sig över flera år. Den blir för några mer stabil över tid än relationer med en mänsklig partner. För den som blivit sviken av människor kan djuret vara den enda nära vännen och den enda som erbjuder fysisk kontakt.

Djur påverkar våra rörelsevanor på olika sätt. Hästen bär oss samtidigt som den påverkar rörelsen i våra kroppar. När vi sköter om hästar borstar vi, mockar och hämtar hästar i hagen. En ridskoleelev som tillbringar sin fritid i stallet har också en stor mängd fysisk aktivitet.

Intresset för djur leder till att vi går med i föreningar, tittar på utställningar eller dras till andra sammanhang där djur förekommer. Det innebär att djuren påverkar både vår aktivitet och vårt sociala liv

Hållbart lantbruk - från jord till bord

Nu gör vi Uddby gård mer tillgängligt och inspirerande. Vi har byggt nytt djurstall med visningshagar, vi har anpassat ladugård och gårdsplaner för besökare, och vi utvecklar nya verksamheter på gården med lantbruket i centrum. De stora beteshagarna delar vi i mindre hagar, och genom roterande betesdrift kan vi hålla fler djur med bete - samtidigt som vi värnar och vårdar markerna i naturreservatet. Under vårt första verksamhetsår 2016 blev vi en KRAV-certifierad gård. På gården kan du köpa tretrådigt garn av vår egen ull, ekologiskt beredda lammskinn, och både nötkött och lammkött från våra djur. I gamla bageriet öppnade vi ett litet trädgårdscafé hösten 2018 med sittplatser i vår allmogeträdgård bland gamla perenna växter, fruktträd och bärbuskar. Som ett led i vårt uppdrag att vara en pedagogisk gård startade vi i december 2017 en djur- och naturförskola som idag vuxit till två enheter med ett 60-tal barn och tio anställda pedagoger. Hösten 2022 utvecklade vi Djurskolan med en småskalig ridskoleverksamhet för barn 4-12 år. Uddby gård ska vara hela familjens gård - varmt välkommen!